KLUBBEN / OM KLUBBEN
Kartdata
Kartdata ©2016 Google
KartdataKartdata ©2016 Google
Kartdata ©2016 Google
Kart
Satellitt

om klubben

Klubbnavn Rotaryklubb ble etablert i 1977.
Charterklubb er Fredrikstad Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. juli 2016 42 medlemmer.  Rotary Norge


Kråkerøy Rotary Klubb


Vedtekter


 

Erstatter vedtekter av 11.5.1977 - revidert 11.5.1990 og 06.06, 2016

Artikkel 1 - Definisjoner.

1. Styre: Styret i vedkommende klubb.

2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre.

3. Medlem: Et medlem, unntatt honorært medlem, av klubben.

4. RI: Rotary International.

5. År: Den tolv- måneders periode som begynner 1. juli.

Artikkel 2 – Styret

Denne klubbs styrende organ skal være styret, som består av inntil 6 medlemmer, valgt i henhold til artikkel 3, pkt. 1, i disse vedtekter; president, innkommende president, sekretær, kasserer, styremedlem og past president.

Artikkel 3 - Valg av styre og andre tillitsvalgte

Pkt. 1 - På et ordinært møte, ultimo september, før det årlige møte for valg av styre og andre tillitsvalgte, skal møteleder be om forslag fra klubbens medlemmer til innkommende president, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret fungerer som nominasjons – valgkomité.  Votering skjer på valgmøtet. De kandidater som får flertallet av de avgitte stemmer til vervene som, innkommende president, sekretær, kasserer og styremedlem, skal erklæres valgt til disse tillitsverv. Innkommende president skal være styremedlem som innkommende president i det året som begynner 1. juli etter valget, og skal overta vervet som president 1. juli etter det år hvor han/hun har vært innkommende president.

Pkt. 2 – De som er valgt til ovennevnte verv og som styremedlemmer danner sammen med den umiddelbart avgåtte president det nye styret. Innen en uke etter de er valgt trer det nye styret sammen.

Pkt. 3 – Hvis en plass i styret eller annet tillitsverv blir ledig, skal et nytt styremedlem eller en ny tillitsvalgt utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers avgjørelse.

Pkt. 4 – Ved frafall blant de nyvalgte, ennå ikke tiltrådte tillitsvalgte eller styremedlemmer skal et nytt styremedlem eller en ny tillitsvalgt utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning.

Artikkel 4 - De tillitsvalgtes plikter

Pkt. 1 - Presidenten.

Det er presidentens plikt å lede møtene i klubben og i styret, og utføre slike andre oppgaver som vanligvis hører inn under dette verv.

Pkt. 2 - Innkommende president.

Det er den innkommende presidents plikt å være styremedlem og utføre slike oppgaver som er foreskrevet av presidenten eller styret. Det er innkommende presidents plikt å lede møtene i klubben og i styret i presidentens fravær, og å utføre andre plikter som vanligvis hører inn under dette verv.

Pkt. 3 - Sekretæren.

Det er sekretærens plikt å føre medlemsfortegnelse, føre liste over fremmøte sørge for innkallelser til klubbmøter, skrive og oppbevare referater fra styremøter, skrive de nødvendige rapporter til Rotary International, og sørge for den ukentlige fremmøterapport som skal legges fortløpende inn på Rotary.no og ellers utføre de plikter som vanligvis hører inn under sekretærvervet.  Sekretæren har ansvaret for organisering av arkivfunksjon.

Pkt. 4 - Kassereren

Det er kassererens plikt å ta vare på alle midler, gjøre regnskap for disse hver år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, samt utføre slike andre plikter som hører inn under kassererfunksjonen. Når vedkommende slutter som kasserer, skal han/hun overlevere til sin etterfølger, eller til presidenten, alle midler, regnskaper og annen klubbeiendom som måtte være i hans/hennes besitter. Prokura til neste år, godkjennes av kasserer og innkommende president.

Artikkel 5 Møter

Pkt. 1 - Det årlige møte for valg i denne klubb holdes senest den 31.10 hvert år. På årsmøte, senest første mandag i juni, behandles presidentens årsmelding, budsjett og foreløpig regnskap,

Pkt. 2 - De ordinære ukentlige møter i denne klubb skal holdes mandag kl.1845. Varsel om endringer eller sløyfing av ordinære klubbmøter skal gis alle klubbens medlemmer. Alle medlemmer, med unntak av æresmedlemmer (eller medlemmer som er fritatt for møteplikt i.h.t artikkel 9 i klubblovene) skal registreres som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Fremmøte skal bekreftes ved medlemmets tilstedeværelse i minst 60 (seksti) prosent av møtetiden og 50 % tilstedeværelse pr. halvår, enten i denne eller i en annen Rotary klubb, eller som ellers fastlagt i klubblovene, artikkel 9.

Pkt.3.- Ethvert møte i klubben hvor en tredjedel av medlemmene er tilstede, er beslutningsdyktig.

Pkt.4 – Presidenten innkaller styret til ordinære styremøter.

Ekstraordinære styremøter skal innkalles av presidenten når dette anses nødvendig, eller etter anmodning fra to medlemmer, etter at behørig varsel er gitt.

Pkt. 5 - Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

Artikkel 6 – Kontingent

Kontingenten vedtas på årsmøtet, og betales halvårlig 1. juli og 1. januar. Det er underforstått at en del av den halvårlige betaling skal brukes til å dekke det enkelte medlems abonnement på Rotarybladet. Dersom kontingent ikke blir betalt innen 30 løpedager, vil det bli rapportert på styremøte fra kasserer.  Styremøte behandler dette, normal prosedyre vil da være at sekretær sender ut skriv til medlemmet med melding om at kontingent må være betalt innen 10 dager. Dersom betaling ikke foreligger innen denne fristen slettes medlemmet fra klubbens medlemsliste, uten ytterligere varsel.

Artikkel 7 - Avstemningsregler.

Avstemninger i klubben kan foregå ved muntlig stemmegivning, unntatt ved valg av styre og tillitsvalgte, som bør skje skriftlig. Styret kan bestemme at en konkret beslutning skal avgjøres ved skriftlig stemmegivning.

Artikkel 8 - Fem Tjenesteområder

De fem Tjenesteområder utgjør det filosofiske og praktiske rammeverk for denne Rotaryklubbs arbeid. De er Klubbtjeneste, Opplæring og Kommunikasjonstjeneste, Rotary Foundation, Samfunnstjeneste og Ungdomstjenester.

Denne klubben vil være aktiv innen hver av disse tjenesteområder.

Artikkel 9 – Komiteer

Styrets oppgave er å oppnå klubbens langsiktige mål innen de fem tjenesteområder. Innkommende president, presidenten og past president bør samarbeide for å sikre kontinuitet i ledelse og planlegging av fremtidig ledelse. Når dette er praktisk mulig, bør komitémedlemmer sitte i samme komité i tre år for å sikre kontinuitet. Styret er ansvarlig for å oppnevne komitémedlemmer til ledige verv, utnevne komitéledere samt holde planleggingsmøter før starten på et president år. Det anbefales at komitélederne har tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komité. Følgende faste komiteer bør nedsettes:

Klubbtjenesten

Denne komité skal utvikle og iverksette en omfattende plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer, samt arbeide med miljø og klubbarrangementer.

Opplæring og Kommunikasjon

Komiteen skal planlegge og iverksette tiltak internt med henblikk på å informere medlemmene om klubbens aktiviteter og eksternt for å gjøre klunnems virksomhet kjent for omverdenen. Drive opplæring for nye og eksisterende medlemmer, samt ha ansvar for oppdaterte vedtekter i klubben.

Rotary Foundation

Denne komité skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å støtte Rotary Foundation gjennom både økonomiske bidrag og deltakelse i Prosjekter, samt ha ansvar for utdeling av Paul Harris.

Samfunnsprosjekter

Denne komiteen arbeider med internasjonale og nasjonale prosjekter som er en del av vårt samfunnsengasjement.

Ungdomstjenester

Denne komiteen skal arbeide med ungdom gjennom Rotaract, Ryla, GSE og TSR

a) Presidenten skal være ex officio (i embets medfør) medlem av alle komitéer og som sådan ha alle komitémedlemmets rettigheter.

b) Den enkelte komité skal behandle slike saker som er tillagt den ifølge vedtektene, samt slike tilleggssaker som den måtte få henvist av presidenten eller styret. Uten fullmakt fra styret skal ingen komité sette i gang arbeid før rapport er avgitt til og godkjent av styret.

c) Komitélederen skal være ansvarlig for jevnlige møter og virksomhet i sin komité, føre tilsyn med og koordinere komitéens arbeid og rapportere til styret om alle komitéens aktiviteter.

Artikkel 10 - Komitéenes oppgaver

Alle komitéenes oppgaver skal fastlegges og gjennomgås av presidenten i vedkommendes presidentår.

Hver enkelt komité skal ha et særskilt mandat, klart definerte mål og handlingsplaner etablert ved begynnelsen av hvert år for gjennomføring i løpet av året. Det skal vær innkommende presidents ansvar å vise det nødvendige lederskap for å utarbeide en anbefaling om klubbkomitéer, mandater, mål og planer til styret før begynnelsen av året, som nevnt ovenfor.

Artikkel 11 – Permisjon

Ved skriftlig søknad til styret, med anførsel av gode og gyldige grunner, kan permisjon innvilges, slik at et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom.

Artikkel 12 – Finanser

Pkt. 1 Før årsmøte skal kasserer utarbeide et budsjett over antatte inntekter og utgifter for året, som skal angi grensen for utgiftene til de forskjellige formål, med mindre annet besluttes av styret. Budsjettet behandles av styret og legges frem for årsmøte til godkjenning.

Pkt. 2 - Kassereren skal sette alle klubbens midler inn i en bank som styret velger. Klubbens midler skal deles i to adskilte deler: klubbdrift og serviceprosjekter

Pkt. 3 - Alle regninger skal betales av kassereren eller annen bemyndiget tillitsvalgt under forutsetning av godkjennelse av to andre tillitsvalgte eller styremedlemmer.

Pkt. 4 - En gang i året skal alle økonomiske transaksjoner gjennomgås omhyggelig av en kvalifisert person.

Pkt. 5 – Betaling av pr. capita avgift og tidsskriftabonnement til Rotary International skal skje hvert år den 1. juli og den 1. januar på basis av det medlemstall klubben har på disse datoer.

Artikkel 13 - Regler for valg av medlemmer

Pkt. 1 - Forslag på eventuelt nytt medlem, fremsatt av et aktivt medlem av klubben, skal oversendes styret skriftlig gjennom klubbens sekretær. Et medlem som overføres fra en annen klubb eller et tidligere medlem av en annen klubb kan foreslås som aktivt medlem av vedkommendes tidligere klubb. Forslaget behandles konfidensielt, med mindre annet er bestemt i henhold til disse regler.

Pkt. 2 – Styret skal behandle forslaget og oversende det til medlemskaps- og klassifikasjonskomiteen. Denne komiteen skal vurdere forslaget og finne en klassifikasjon som den foreslåtte kan fylle

Pkt. 3 - Forslaget sendes så tilbake til styret som avgjør om den foreslåtte kan opptas i klubben. Om styrets beslutning er positiv blir navnet på forslagstilleren og den foreslåtte offentliggjort på et vanlig klubbmøte. Dersom det ikke er kommet en begrunnet skriftlig innvending mot forslaget til styret innen 7 dager etter offentliggjørelsen, inviteres vedkommende til medlemskap i klubben.

Pkt. 4- Når et nytt medlem er valgt, skal presidenten sørge for at medlemmet blir introdusert i klubben, får utstedt medlemskort og får opplysningsmateriell for nye Rotary medlemmer. Sekretæren rapporterer opplysninger om det nye medlemmet på Rotary.no.  Oppnevnt fadder skal hjelpe det nye medlemmet å bli kjent i klubben. Styret tildeler vedkommende et klubbprosjekt eller en klubbfunksjon.

Pkt. 5 – Klubben kan i henhold til klubblovene velge æresmedlemmer foreslått av styret.

Artikkel 14 – Gaver og oppmerksomheter.

Ved fødselsdager:

Ved runde fødselstall 50, 60, 70,og 80 overrekkes medlemmet et gavekort, beløp bestemmes av styret.

Ved sykdom:

Ved alvorlig eller langvarig sykdom skal en blomsterhilsen overleveres.

Ved dødsfall:

En blomsterhilsen til etterlatte eller bårebukett.

Ved jubileum i naboklubber:

Etter innbydelse representerer president med ledsager klubben. Ønsker den jubilerende klubb pengestøtte til prosjekter o.l. bør det imøtekommes med et passende beløp.

Til innbudte foredragsholdere:

Overrekkes en flaske vin eller tilsvarende.

Artikkel 15 – Beslutninger

Resolusjoner eller forslag, hvis de fremsettes på et klubbmøte, skal oversendes styret. Alle vedtak fattet av styret skal protokolleres.

Artikkel 16 - Forretningsorden for møtene

- Møtet åpnes

- Introduksjon av besøkende og foredragsholder

- Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon

- Eventuelle komitérapporter

- Ikke ferdigbehandlede saker

- Nye saker

- Foredrag eller annen form for program

- Møtet heves

Artikkel 17 – Endringer

Disse vedtekter kan endres med to tredjedels flertall på et hvilket som helst ordinært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er tilstede, forutsatt at underretning om slike foreslåtte endringer har vært presentert til hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet. Ingen endring i, eller tillegg til, disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary International.


Kråkerøy, 6.juni 2016


___________________         ________________               ______________

Erik Skauen                            Runar Helgesen                      Thor Abrahamsen

President                                Innkommen President            Sekretær


_


___________________         ___________________         _________________

Hans Gunnar Hansen             Marit Bremtun                       Torill Øyvik

Kasserer                                  Styremedlem                          Styremedlem

                                       
Sosiale medier

Meeting info

Venue: Sjømannsforeningen
Address: Ridhusgaten 20
Postal Code: 1606
City: Fredrikstad
Country: NO
Day: Mandag
Time: 18:45
Language: no


Event archiverotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...